async fn maybe_get_init_batch<'tx, K, V>(
    tx: &'tx Transaction<'tx>,
    typed: &TypedCollection<K, V>
) -> Option<AppendBatch>where
    K: Data,
    V: Data,